Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice ogłasza wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice przeznaczonych do użyczenia.

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Zakrzowiec gm. Niepołomice składającą się z działki ewidencyjnej nr 80/5 o pow. 3,8218 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KR2I/00027233/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/446/13 z dn. 03.09.2013 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów; Podłęże; Słomiróg; Suchoraba; Zagórze; Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru stawu w Zakrzowcu – działka nr 80/5 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych

Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres 3 lat z przeznaczenie na cele rekreacyjne.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2 tel. (12) 250 94 07.Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj. od dnia 7 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r.

Author: Marek Bartoszek