Niepołomice, dnia 11 września 2018 r.

RGN. 6845.27.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do dzierżawy

 

Niniejszym wykazem objęto:

Nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach składającą się z działki ewidencyjnej nr 3508/2 o pow. 0,0438 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00010865/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/502/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12.04.2005 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice – działka nr 3508/2 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: MJ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Czynsz za dzierżawę będzie wynosić: 230,76 zł brutto w stosunku rocznym, płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 te. (12) 250 94 07. Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu na okres 21 dni tj. od dnia 11 września 2018 r. do 2 października 2018 r.

 

 

Author: Marek Bartoszek