Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice ogłasza wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Niepołomice przeznaczonych do zbycia.

Niniejszym wykazem objęto: Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach przy ul. Mokrej oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr nr 3843/3 o pow. 0,0132 ha, 3844/3 o pow. 0,0269 ha dla której urządzone są księgi wieczyste KR2I/00001405/1, KR2I/00019971/8 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.Działki nr 3843/3, 3844/3 sąsiadują ze sobą i stanowią zwarty obszar o kształcie prostokąta, bez dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, zatwierdzonym uchwałą Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 stycznia 2007 r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolem 11 PU – tereny przemysłowo usługowe.Cena nieruchomości wynosi 20.600,00 zł netto + 23% VAT Nieruchomość zostanie zbyta w drodze zamiany.

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach przy ul. Mokrej oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 3847/6 o pow. 0,0153 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00019971/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.Działka nr 3847/6 o kształcie prostokąta nie posiada dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, zatwierdzonym uchwałą Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 stycznia 2007 r. nieruchomość na rysunku planu oznaczona jest symbolem 11 PU – tereny przemysłowo usługowe. Cena nieruchomości wynosi 7.900,00 zł netto + 23% VAT Nieruchomość zostanie zbyta w drodze zamiany.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:¬- przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie. Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie zbyta w drodze zamiany.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 2 tel. ( 012) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publiczne wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 na okres 21 dni tj. od 28 sierpnia do 18 września 2017 r.