Niepołomice, dn. 28.09.2017 r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot – Polana”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów w gminie Niepołomice,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), a także w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Niepołomicach  Nr XXII/324/16,   Nr XXII/323/16  z dnia 7 września 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot – Polana”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów w gminie Niepołomice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekty ww. dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Pl. Zwycięstwa 13 pok. nr 3 w dniach od 5 października  do 3 listopada  2017 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów w gminie Niepołomice, zostanie przeprowadzona w dniu 20 października 2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Pl. Zwycięstwa 13, pok. Nr 7;
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot – Polana” zostanie przeprowadzona w dniu 20 października 2017 r. o godz. 9:45 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Niepołomicach, Pl. Zwycięstwa 13 pok. nr 7;

Ponadto projekt  planu  i zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną na stronie internetowej www.niepolomice.eu

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww .projektach może wnieść uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu projektów. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada  2017 r.
Uwagi można również składać drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty:

  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot – Polana”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów w gminie Niepołomice,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2017 r.  w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach
Pl. Zwycięstwa 13 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: magistrat@niepolomice.com bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

Uwagi są rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice na stronie internetowej www.niepolomice.eu

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

                         (-)

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Joanna Musial