11 października o godz. 15.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej. 

Porządek obrad
1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z VIII, IX i X sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniątkach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych kadencji 2020-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych Radzie Miejskiej w Niepołomicach w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przewodniczących zarządów osiedli i członków zarządów osiedli oraz określenia terminów ich przeprowadzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz określenia terminów ich przeprowadzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 560314K (ul. Mikołaja Kopernika) poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niepołomice- Wschód.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy Niepołomice ze stowarzyszenia “Unia Miasteczek Polskich”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym pomieszczenia będącego częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.(dotyczy działki nr 3135/4 położonej w Niepołomicach)
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.(dotyczy działki nr 85/2 położonej w Zakrzowcu)
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.(dotyczy działki nr 34 położonej w Zagórzu)
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.(dotyczy działki nr 740/1 położonej w Zabierzowie Bocheńskim)
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 12/1 położonej w Staniątkach)
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 855/4 położonej w Staniątkach)
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1155/2 położonej w Niepołomicach)
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1739/1 położonej w Niepołomicach)
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1740/5 położonej w Niepołomicach)
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 459/27 położonej w Niepołomicach)
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 459/9 i działki 460 położonych w Niepołomicach)
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Zabierzów Bocheński dotyczącej zakłócania ciszy nocnej przez gości ośrodka wypoczynkowego Bobrowe rozlewisko.
35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Podłęże dotyczącej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków, oraz rond przy obwodnicy tej miejscowości.
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców gminy Niepołomice zatytułowanej ” Nie chcemy cyrku ze zwierzętami”.
37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.
38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.
39. Ogłoszenie podjętych uchwał.
40. Sprawy różne, wolne wnioski.
41. Zamknięcie XI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.