Niepołomice, 1 marca 2018 r.

 Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  z w o ł u j ę XLI sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.


Sesja odbędzie się w dniu  8 marca 2018 r. (czwartek), o godzinie 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
 5. Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Niepołomice z uwzględnieniem działalności Policji, Straży Miejskiej oraz OSP.
 7. Informacja nt. działań Gminy związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Wodociągi Niepołomice sp. z o. o. na lata 2018-2021”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania projektu zmian Statutu Gminy Niepołomice.
 16. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice. (dotyczy działki nr 1259/118 położonej w Niepołomicach)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 434/2 położonej w Niepołomicach)
 18. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1061/1 położonej w Niepołomicach)
 19. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 474/5 położonej w Staniątkach)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1142/3 położonej w Podłężu)
 21. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 648/3 położonej w Zabierzowie Bocheńskim)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. (dot. skargi nr 1- T.S.)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. (dot. skargi nr 2- T. S.)
 25. Ogłoszenie podjętych uchwał.
 26. Sprawy różne, wolne wnioski.
 27. Zamknięcie XLI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.