OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496), w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami) oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2017.935),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 6 grudnia 2017 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 10/2017, znak: WI-IX.7820.1.30.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko i rozbudowa drogi woje-wódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoku Podłężanka i Zakrzowianka na terenie miejscowości Podłęże i Zakrzowiec, gmina Niepoło-mice, powiat wielicki, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 30 listopada 2015 r. przez Pana Szczepana Garpiela, działającego na podstawie upo-ważnienia z 29 stycznia 2016 r. udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, działa-jącego na podstawie porozumienia, zawartego 19 maja 2015 r. z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad i Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem autostrady A4 oraz odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 964, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowościach: Podłęże i Zakrzo-wiec, gmina Niepołomice, powiat wielicki, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:
a) między liniami rozgraniczającymi teren, w projektowanym pasie drogowym autostrady A4 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
– jednostka ewidencyjna 121904_5 Niepołomice – G, obręb Nr 0003 Podłęże:
1241/1 (1241), 1282/1 (1282), 1397/1 (1397), 1415/2 (1415), 1392/2 (1392), 1394/2 (1394), 1399/2 (1399), 1404/2 (1404), 1405/1 (1405), 1418/2 (1418), 1419/2 (1419), 1420/2 (1420), 1421/2 (1421), 1423/2 (1423), 1424/2 (1424), 1425/2 (1425), 1242/1 (1242), 1275/1 (1275), 1276/1 (1276), 1277/1 (1277), 1278/1 (1278), 1285/2 (1285), 1279/1 (1279), 1284/2 (1284), 1283/2 (1283), 1292/1 (1292), 1243, 1244, 1280, 1281, 1286, 1398, 1416, 1429, 1293 oraz na częściach działek drogowych: 1427 i 1428 (niepodlegających podziałowi),
– jednostka ewidencyjna 121904_5 Niepołomice – G, obręb Nr 0012 Zakrzowiec:
389/1 (389), 10/7 (10/4), 415/2 (415), 414/2 (414), 413/2 (413), 412 oraz na części działki dro-gowej 403 (niepodlegającej podziałowi),
b) między liniami rozgraniczającymi teren, w granicach projektowanego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 964, objętych obowiązkiem rozbudowy innych dróg publicznych zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w odniesieniu do nierucho-mości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
– jednostka ewidencyjna 121904_5 Niepołomice – G, obręb Nr 0003 Podłęże:
1248/4 (1248/1), 1249/1 (1249), 1251/1 (1251), 1253/1 (1253) oraz na części działki 1265,
c) w granicach terenu, dla którego ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), na częściach działek:
– jednostka ewidencyjna 121904_5 Niepołomice – G, obręb Nr 0003 Podłęże:
1283/1 (1283), 1274, 1418/1 (1418), 1417, 1394/1 (1394), 1242/2 (1242),
d) w granicach terenu, dla którego ustala się obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), na częściach działek:
– jednostka ewidencyjna 121904_5 Niepołomice – G, obręb Nr 0003 Podłęże:
1399/1 (1399), 1400, 1265, 1269, 1270/3,
– jednostka ewidencyjna 121904_5 Niepołomice – G, obręb Nr 0012 Zakrzowiec:
389/2 (389),
e) w granicach terenu, dla którego ustala się obowiązek i termin rozbiórki istniejących obiek-tów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (w odniesieniu do nieru-chomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), na częściach działek:
– jednostka ewidencyjna 121904_5 Niepołomice – G, obręb Nr 0003 Podłęże:
1399/1 (1399), 1400,
f) w graniach terenu niezbędnego do realizacji inwestycji (wody płynące), wyznaczonego na podstawie art. 20a ust. 1 ww. ustawy:
– jednostka ewidencyjna 121904_5 Niepołomice – G, obręb Nr 0003 Podłęże:
1294 oraz na części działek: 1221 i 1295,
– jednostka ewidencyjna 121904_5 Niepołomice – G, obręb Nr 0012 Zakrzowiec: na części działki: 411.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji; ustalenia granic pasów drogowych innych dróg publicznych, objętych obowiązkiem rozbudowy innych dróg publicznych; ustalenia obowiązku budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu; ustalenia obowiązku i terminu rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewi-dzianych do dalszego użytkowania, ustalenia terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji – terenu wód płynących; zezwolenia na wykonanie ww. obowiązków i określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości objętych ww. obowiązkami; zatwierdzenia podziału nieruchomości; oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa; zatwierdzenia projektu budowlanego; określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie oraz określenia terminu wydania nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Oddziale Rozwoju Infrastruktury, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 17 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 1100 – 1400, telefon: 12 39 21 509.
Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wyjaśnia się, że doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawców, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.