Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, informuje o zmieniającym rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu proszowickiego i bocheńskiego.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o wydanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu proszowickiego i bocheńskiego, w związku z wystąpieniem przypadku choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania – zgnilca amerykańskiego pszczół w miejscowości Chobot (gmina Niepołomice) w powiecie wielickim i koniecznością poszerzenia granic obszaru zapowietrzonego określonych w ww. rozporządzeniu – tj. w rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2016 r. (Nr Poz. Rej. 17/16) w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu proszowickiego i bocheńskiego.

Zgnilec amerykański pszczół to choroba zakaźna zwierząt i podlega obowiązkowi zwalczania. W związku ze sposobem przenoszenia się choroby – m.in. poprzez obumarłe larwy pszczół, zakażone produkty pszczele i sprzęt pasieczny konieczne jest wprowadzenie ograniczeń określonych w rozporządzeniu w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
– wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii,
– niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
– przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii
– organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru, o którym mowa w § 1, do czasu uchylenia rozporządzenia.