29 grudnia przy 18 głosach za, żadnym przeciw i dwóch wstrzymujących się (w obradach brało udział 20 radnych), Rada Miejska w Niepołomicach przyjęła uchwałę budżetową na rok 2017. Przyszłoroczny plan dochodów i wydatków jest wyższy niż obecny.

W 2017 roku do budżetu gminy wpłynie 136,1 mln złotych (dochody bieżące to 125,2 mln zł, dochody majątkowe wyniosą 10,9 mln zł). Wydatki wyniosą 141,5 mln złotych (wydatki bieżące to 114,9 mln zł, wydatki majątkowe – 26,6 mln zł).

Największymi pozycjami po stronie dochodów gminy będą:
• subwencja oświatowa: 27,3 mln
• podatek od nieruchomości od osób prawnych: 22,0 mln zł
• podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 4,3 mln zł
• udziały w podatku dochodowym:
– CIT: 4,9 mln
– PIT: 25,2 mln
• wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 4,1 mln zł
• dotacja na realizację świadczeń wypłacanych przez MGOPS: 25,2 mln zł
w tym m.in.:
– świadczenia rodzinne: 7,1 mln zł
– program 500+ : 17,3 mln zł
• wpłaty za odbiór odpadów komunalnych: 3,2 mln zł
• dotacja na projekt solarny: 4,8 mln zł

Największe pozycje po stronie wydatków:
• Oświata i wychowanie: 53,3 mln zł
• Rozbudowa kanalizacji w Zagórzu (etap II), Słomirogu i Suchorabie: 1,6 mln zł
• Przebudowa ul. Suszówka (dojazd do nowej szkoły): 1 mln zł
• Modernizacja dróg gminnych: 2,8 mln zł
• Wydatki na OSP: 1,9 mln zł
• Lokalny transport zbiorowy: 2,5 mln zł
w tym
– budowa parkingów Park&Ride w Podłężu, Staniątkach, Niepołomicach i Woli Batorskiej wraz z przebudową dróg dojazdowych do nich: 500 tys. zł
• Obsługa długu publicznego: 2,4 mln zł
• Realizacja projektu solarnego: 6,2 mln zł
• Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Niepołomice: ponad 500 tys. zł
• Realizacja projektu wymiany pieców węglowych na gazowe: 506,6 tys. zł
• Wydatki na kulturę fizyczną: 2,8 mln zł
• Świadczenia rodzinne, wychowawcze, wspieranie rodzin: 25,3 mln zł
• Pomoc społeczna 5,5 mln zł
• Wydatki na ochronę zdrowia: 370 tys. zł
w tym. m.in.
– Modernizacja pomieszczeń byłego pogotowia ratunkowego pod adaptację kliniki kardiologicznej: 150 tys. zł
– Modernizacja ośrodka zdrowia w Zabierzowie Bocheńskim: 100 tys. zł
• Wydatki na utrzymanie systemu odbioru odpadów komunalnych: 3,5 mln zł
• Oświetlenie ulic: 2 mln zł
• Wydatki na domy kultury: 1,4 mln zł
• Biblioteki: 1 mln zł
• Muzea: 2,4 mln zł.