Zawiadomienie

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  z w o ł u j ę XLIV sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach.

 

Sesja odbędzie się w dniu  24 maja 2018 r. (czwartek), o godzinie 16:00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 4. Informacja nt. działalności Niepołomickiego Centrum Medycznego.
 5. Informacja nt. działalności Pogotowia Ratunkowego.
 6. Informacja nt. działalności pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 r.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/583/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Niepołomice instrumentem płatniczym.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Niepołomice a Województwem Małopolskim – Zarządem Województwa Małopolskiego, dotyczącego ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zachodniej obwodnicy Podłęże – Etap I oraz przebudowa istniejącego ciągu ulic (dróg gminnych) Eugeniusza Kwiatkowskiego, Władysława Wimmera i fragmentu Kolejowej w Niepołomicach”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. (dotyczy działki nr 11/4 o pow. 0,0306 ha położonej w Podłężu)
 5. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. (dotyczy działki nr 135/13 o pow. 0,1100 ha położonej w Ochmanowie)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1459/8 o pow. 0,0041 ha położonej w Woli Zabierzowskiej)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 226/9 o pow. 0,0042 ha położonej w Niepołomicach)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 508/4 o pow. 0,0064 ha położonej w Staniątkach)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek nr 1524/1, 1524/2 i 1524/3 położonych w Niepołomicach)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek nr 1523/5, 1523/6 i 1531/3 położonych w Niepołomicach)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.
 12. Ogłoszenie podjętych uchwał.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.